AUDIITORTEENUSED

Auditeerimine on raamatupidamisaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine.

Ettevõtte auditeerimine

Auditeerimine on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine. Audiitori hinnangu eesmärk on tõsta teie ettevõtte finantsinformatsiooni usaldatavust nii investorite, osanike kui ka avalikkuse silmis.

 

Auditeerimiskohustus

Majandusaasta aruandele tuleb lisada ka audiitori järeldusotsus, kui auditi tegemine teie ettevõttele on kohustuslik. Raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus on kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

Tingimused Audit Ülevaatus
müügitulu või tulu üle 2 000 000 eurot üle 1 000 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku 1 000 000 eurot 500 000 eurot
keskmine töötajate arv 30 inimest 15 inimest

Audit on ka kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

Tingimused Audit Ülevaatus
müügitulu või tulu üle 6 000 000 eurot üle 3 000 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku 3 000 000 eurot 1 500 000 eurot
keskmine töötajate arv 90 inimest 45 inimest

Raamatupidamise aastaaruande audit on samuti kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sihtasutusele ja riigieelarvest eraldist saavale erakonnale.

 

 

Auditi korraldamine

Auditit korraldab sõltumatu hindaja ehk Eesti audiitorite nimekirja kantud füüsiline isik. Ettevõtte üldkoosolek nimetab audiitori(d), määrab audiitorite arvu, tasustamise korra ning volituste tähtaja. Audiitori nimetamiseks on temalt vaja küsida kirjalikku nõusolekut. Enne auditi läbiviimist tuleb audiitoriga sõlmida leping.

 

 

Osapoolte vastutus

Audiitor on kohustatud hoidma saladuses auditeerimise käigus teatavaks saanud andmeid ja ta vastutab oma kutsetegevusest tuleneva kohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest. Samas ei vabasta allkirjastatud audit ettevõtet ja selle juhatust vastutusest raamatupidamisaruande sisu eest.

Kui auditeerimine on ettevõttes läbi viidud ja audiitor on vormistanud kirjaliku allkirjastatud hinnangu, tuleb see lisada majandusaasta aruandele.

NOTERA AUDIT OÜ |Iva tn 12, Tallinna linn, Harju maakond, 12618 | tel +372 5018228 | enn@naudit.ee